اسامی افراد تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس دور

انتخابات مجلس یازدهم_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی
انتخابات مجلس یازدهم_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

فرمانداری کرج در اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا را به شرح زیر اعلام می‌کند.

۱ – آقای مصطفی ابدالی حسنوند فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۲۴

۲ – آقای نوید ابوالقاسمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۶

۳ – آقای رضا ابول پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۷

۴ – خانم اکرم السادات اجاق فرزند سید محمد کد نامزد ۱۲۹

۵ – خانم فاطمه آجرلو فرزند سیف اله مشهور به آجورلو کد نامزد ۱۴۱

۶ – آقای مصطفی آجرلو فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۲

۷ – آقای فرهاد آجورلو فرزند براتعلی مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۶

۸ – خانم لیلا آجورلو فرزند علی اکبر مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۷

۹ – آقای علی رضا آذروند فرزند حسن کد نامزد ۱۵۲

۱۰ – خانم فاطمه اسکندری فرزند علی کد نامزد ۱۶۸

۱۱ – خانم کبری آقابابائی پور فرزند یونس کد نامزد ۱۷۶

۱۲ – خانم شهلا اکوی محصل فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۱

۱۳ – آقای یونس امرایی فرزند درویش مراد مشهور به رشنو کد نامزد ۱۸۴

۱۴ – آقای فخرالدین اموری فرزند موسی کد نامزد ۱۸۵

۱۵ – آقای مجید امیری فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶

۱۶ – آقای مصیب امیری فرزند بدیل کد نامزد ۱۸۷

۱۷ – آقای محمدعلی انصاری چمرودی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۹

۱۸ – آقای مرتضی ایران منش فرزند شکراله کد نامزد ۱۹۲

۱۹ – آقای عمار ایزدیار فرزند سلمان کد نامزد ۱۹۵

۲۰ – آقای حسین بناءزاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۱۸

۲۱ – خانم نسرین بنانی فرزند علی کد نامزد ۲۱۹

۲۲ – آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱

۲۳ – آقای علی بهرامی فرزند ارسلان کد نامزد ۲۴۲

۲۴ – آقای علی پورامن فرزند ایمانقلی کد نامزد ۲۴۷

۲۵ – آقای نوید پورجلیلی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۹

۲۶ – خانم طاهره پورشمسیان هاوشکی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۱

۲۷ – آقای علی پورمحمدباروق فرزند عقیل کد نامزد ۲۵۲

۲۸ – آقای حسین بیات فرزند سیف الله کد نامزد ۲۵۷

۲۹ – آقای بابک تبریزی فرزند حسن مشهور به حسین کد نامزد ۲۵۹

۳۰ – آقای مجتبی جباری کورحسینلو فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۱

۳۱ – آقای بهادر جباری وند فرزند عبدا… کد نامزد ۲۷۲

۳۲ – آقای بهروز جعفری فرزند براخاص کد نامزد ۲۷۴

۳۳ – آقای مهدی جوهری فرزند علیشاه کد نامزد ۲۷۸

۳۴ – آقای پرویز حجازی فرزند حسن کد نامزد ۲۸۹

۳۵ – خانم زهرابیگم حجازی زاده فرزند آقا ضیا کد نامزد ۲۹۱

۳۶ – آقای محمدنبی حسنی پور فرزند عیسی مشهور به حسنی کد نامزد ۲۹۴

۳۷ – آقای سیدمحمدرضا حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۶

۳۸ – آقای سیدمحمود حسینی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۲۹۷

۳۹ – آقای علی خلج فرزند حسین کد نامزد ۴۱۸

۴۰ – آقای جواد خدایی فرزند احمد کد نامزد ۴۲۱

۴۱ – آقای احمدرضا خرمی فرزند صید رضا کد نامزد ۴۲۴

۴۲ – آقای فرامرز خرمی توسه چال فرزند علی کد نامزد ۴۲۵

۴۳ – آقای بهزاد دانشفر فرزند ذوالفقار کد نامزد ۴۲۸

۴۴ – آقای محمد دهقان فرزند محمود کد نامزد ۴۵۲

۴۵ – آقای بهروز دهکردی فرزند رحمت ا… کد نامزد ۴۵۴

۴۶ – آقای حسین رجایی یامچی فرزند علیقلی کد نامزد ۴۵۶

۴۷ – آقای رضا رحمانی پور فرزند شمس اله کد نامزد ۴۵۸

۴۸ – آقای هادی رحیمی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۱

۴۹ – آقای عباس رستمی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۴۶۴

۵۰ – آقای سیروس رشیدی داروندی فرزند فتحعلی کد نامزد ۴۶۸

۵۱ – آقای ابراهیم رضاپور فرزند امین آقا کد نامزد ۴۶۹

۵۲ – آقای محمدرضا رضایی فرزند علی کد نامزد ۴۷۴

۵۳ – آقای سیدابوالحسن رضوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۴۷۵

۵۴ – آقای احمد روددهقان فرزند علی کد نامزد ۴۸۱

۵۵ – آقای اصغر روستایی فرزند علی کد نامزد ۴۸۲

۵۶ – آقای امین ریوندی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴

۵۷ – آقای رضا ریوندی فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۸۵

۵۸ – آقای هاشم زارع بنادکوکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۸۶

۵۹ – آقای ساسان زیوری فرزند سهراب کد نامزد ۴۹۲

۶۰ – آقای علی اکبر سرپرست فرزند محمد کد نامزد ۵۱۴

۶۱ – آقای داریوش سرحدی فرزند محمد امین کد نامزد ۵۱۵

۶۲ – آقای مصطفی سعیدی سیرائی فرزند مستعلی مشهور به سعیدی کد نامزد ۵۱۹

۶۳ – آقای صدراله سلیمانی فرزند اباذر کد نامزد ۵۴۲

۶۴ – آقای احمد شکرپور فرزند حمدالله کد نامزد ۵۶۱

۶۵ – آقای علی شیرین زاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷۲

۶۶ – آقای پیمان صالحی فرزند قدرت ا… کد نامزد ۵۷۴

۶۷ – آقای محمد صالحیان بهروز فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۷۵

۶۸ – آقای قاسم صانعی فرزند عباس علی کد نامزد ۵۷۶

۶۹ – آقای علی اصغر صباغ الوانی فرزند حسن مشهور به صباغ و الوانی کد نامزد ۵۷۸

۷۰ – آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۸۲

۷۱ – آقای حسینعلی ضیایی فرزند علی مشهور به مهندس ضیایی کد نامزد ۵۹۱

۷۲ – آقای حسن طالبی فرزند محمد رضا کد نامزد ۵۹۲

۷۳ – آقای کامران طالبی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۹۴

۷۴ – آقای مرتضی طریقی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۹۶

۷۵ – آقای اشکان عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۴

۷۶ – آقای امیر عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۵

۷۷ – آقای علیرضا عباسی فرزند عباس کد نامزد ۶۱۷

۷۸ – آقای مصطفی عباسی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۱۸

۷۹ – آقای منوچهر عبداللهی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۱

۸۰ – آقای سیدامیر عربی فرزند سیداحمد کد نامزد ۶۲۷

۸۱ – آقای مهدی عسگری فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۴۲

۸۲ – آقای کیوان علیا فرزند تقی مشهور به حسین کد نامزد ۶۴۷

۸۳ – آقای سلیم علیپور فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۴۸

۸۴ – خانم زهرا علی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۵۱

۸۵ – آقای بهنام فخری فرزند محمود کد نامزد ۶۵۶

۸۶ – آقای رضا فرجی فرزند فرج کد نامزد ۶۵۷

۸۷ – آقای علیرضا فرزانه فرزند عباس کد نامزد ۶۷۱

۸۸ – خانم ریحانه فمی تفرشی فرزند حسین کد نامزد ۶۷۲

۸۹ – آقای سامان فولادوند فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۷۵

۹۰ – آقای علی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۶

۹۱ – آقای مهدی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۸

۹۲ – آقای مهدی فیروزروستا فرزند اسکندر کد نامزد ۶۷۹

۹۳ – آقای سیدرضا قاسمی دادامحله فرزند سید نور کد نامزد ۶۸۴

۹۴ – آقای وحید قلی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۹۷

۹۵ – آقای حشمت اله کاظمی راد فرزند عزت اله کد نامزد ۷۱۲

۹۶ – آقای محمدجواد کاظمینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۱۴

۹۷ – آقای محمدامیر کرمی فرزند نریمان کد نامزد ۷۱۷

۹۸ – آقای غلامرضا کوکبی جامع فرزند حسینعلی کد نامزد ۷۲۸

۹۹ – آقای بابک محمدخانی فرزند شمسعلی کد نامزد ۷۵۷

۱۰۰ – آقای امیر محمدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۷۵۹

۱۰۱ – آقای محسن محمدی فرزند صادق کد نامزد ۷۶۷

۱۰۲ – آقای حسین مظفر فرزند رحم خدا کد نامزد ۷۹۷

۱۰۳ – آقای علی رضا معصومی فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۱۵

۱۰۴ – خانم سارا معطوفی فرزند هارون کد نامزد ۸۱۷

۱۰۵ – آقای محسن معینی فرزند محمد صادق مشهور به معین کد نامزد ۸۱۸

۱۰۶ – آقای بهمن معینیان فرزند حشمت الله کد نامزد ۸۱۹

۱۰۷ – آقای علی ملکی فرزند رحیم کد نامزد ۸۲۵

۱۰۸ – خانم مهناز منتظری فرزند حسین کد نامزد ۸۲۶

۱۰۹ – آقای محمد منصوری فرزند قدیرعلی کد نامزد ۸۲۷

۱۱۰ – آقای سیدعلی اصغر موسویان فرزند میر جعفر مشهور به سید اصغر موسوی کد نامزد ۸۴۱

۱۱۱ – آقای حمیدرضا میرزایی رضایی فرزند ناصر کد نامزد ۸۴۲

۱۱۲ – آقای اسماعیل نجفی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۴۶

۱۱۳ – آقای هادی نجفی فرزند احمد کد نامزد ۸۴۸

۱۱۴ – خانم نادیا نظری فرزند محمد کد نامزد ۸۵۹

۱۱۵ – آقای حسین هاشمی فرزند گل علی کد نامزد ۸۶۷

۱۱۶ – خانم لیلا یادگاری فرزند سام کد نامزد ۸۷۵

۱۱۷ – آقای ابوالفضل یوسفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۸۷۸

۱۱۸ – آقای رحمت اله یوسفی فرزند حکم اله کد نامزد ۸۷۹

۱۱۹ – خانم سیده مریم موسوی فرزند سید جعفر کد نامزد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

سیستم مدیریت پروژه‌ها